NHATNHITAM & BADASHANREN

Image

Image

Nhất tâm đảnh lễ Bát Đại Sơn Nhân tiên sinh!

Xin ngài cho phép Nhất Nhị Tam được chỉnh sửa và post bức hình này!

Điền Viên Thiên Phủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: