Entry for April 01, 2007

March 31, 2007

SAID I LOVE YOU BUT LIED
Michael Bolton

You are the candle, love’s the flame
A fire that burns through wind and rain

Shine your light on this heart of mine
Till the end of time
You came to me like the dawn through the night
Just shinin’ like the sun
Out of my dreams and into my life
You are the one, you are the one

Chorus:

Said I love you but I lied
‘Cause this is more than love I feel inside
Said I loved you but I was wrong
‘Cause love could never ever feel so strong
Said I loved you but I lied
With all my soul I’ve tried in vain
How can mere words my heart explain
This taste of heaven so deep so true
I’ve found in you
So many reasons in so many ways
My life has just begun
Need you forever, I need you to stay
You are the one, you are the one

Chorus…

Said I love You but I lied

Michael Bolton

you are the candle love’s the flame
a fire that burns through wind and rain
shine your light on this heart of mine
till the end of time
**you came to me like the dawn through the night
just shinin’ like the sun
out of my dreams and into my life
**you are the one, you are the one

*said I loved you but I lied
cause this is more than love I feel inside
said I loved you but I was wrong
cause love could never ever feel so strong
*said I loved you but I lied

with all my soul I’ve tried in vain
how can there words my heart explain
this taste of heaven so deep so true
I’ve found in you
so many reasons in so many ways
my life has just begun
need you forever I need you to stay
you are the one,you are the one

repeat *…*
repeat **…**
repeat *…*

【参考译文】

说过我爱你,但我词不达意

你是蜡烛,爱是火苗。

你是风雨中燃烧的一团火。

你的光芒照亮了我的心,

直到时光终了。

你来到我身边像穿过夜晚的黎明,

像闪烁四射的阳光,

你是我的梦想,走进我的生活。

你是那个人,你就是那个人。

我说过爱你,但我词不达意,

因为我说不出心里多么地爱你。

我说过爱你,但是我错了,

因为我从未感到爱得这样强烈。

我说过爱你,但我词不达意。

我费尽心血全都是徒劳,

只言片语怎能表达我的心意。

我在你的身上已感到

这种天堂般的感觉至真至深。

因爱的许多理由,爱的许多方式,

我的生活才刚刚开始,

永远需要你与我在一起。

你正是那个人,正是我心中的那个人。

我说过爱你,但我词不达意, 因为我说不出心里多么地爱你。

我说过爱你,但是我错了,

因为我从未感到爱得这样强烈。

我说过爱你,但我词不达意。

你来到我身边像穿过夜晚的黎明,

像闪烁四射的阳光。

你是我的梦想,走进我的生活。

你是那个人,你就是那个人。

我说过爱你,但我词不达意,

因为我说不出心里多么地爱你。

我说过爱你,但是我错了,

因为我从未感到爱得这样强烈。

我说过爱你,

因为我说不出心里多么地爱你。

我说过爱你,但我词不达意。

【注释】

1、Said I loved you but I lied.= I said I loved you but Ilied.我说过爱你,但我词不达意。
这是一个省略了主语的省略句,成份的省略是英文歌曲的一大特征。

2、You are the candle,love is the flame.你是蜡烛,爱是火苗。

3、A fire that burns through wind and rain.= Love is afire that burns through wind and rain.爱是风雨中燃烧的一团火。
此句也是个省略句,省略“Love is”,“that”引导的定语从句修饰“fire”.

4、 Shine your light on this heart of mine,till the end oftime.= Love shines its light on me until the end of time.你的光芒照亮了我的心,直到时光终了。
till = until 作介词或者连词用,这里作介词。

5、You came to me like dawn through the night.你来到我身边像穿过夜晚的黎明。
Like dawn through the night.这是明喻(simile),它的表达格式是:A像B。

例如:The check fluttered to the floor like a bird witha broken wing.支票飘落到地上就像是折断翅膀的小鸟一样。
dawn“黎明”相对的词dusk“黄昏”,它们前面的介词都用at。

6、You are the one,you are the one.你是那个人,你就是那个人。
句子的重复,以达到强调的修辞效果。

7、’Cause love could never ever feel so strong.因为我从未感受到爱得这样强烈。
Never ever是音节的重复,以达到强调的效果。正是通过这种重复的用法,Michael Bolton充分地表达出自己内心的强烈感受。

8、With all my soul,I’ve tried in vain.= Vainly I’vetried with all my heart and soul.我费尽心血全都是徒劳。
in vain徒劳,白费劲
例如:I waited in vain for him.我白等了他。

9、How can mere words my heart explain = How can mere words explain my heart 只言片语怎能表达我的心愿。
explain 的宾语是my heart。此处是倒装语序,为了押韵。 10、The taste of heaven so deep so true,I’ve found in you.=I’ve found in you taste of heaven so deep so true.我在你的身上已感到这种天堂般的感觉至深至真。
本句又是一个倒装语序,为了配合语调。
taste在本句作名词用,是“味道”的意思。taste of heaven直译就是“天堂的味道”,可理解为“天堂般的感觉”。“taste”还可以作“品味”讲,指人。
例如:He has good taste for music.他对音乐非常爱好。
“taste”可以作动词和系动词用,有“品尝”的意思。

【赏析】

迈 克尔·鲍顿(Michael Bolton)出生在美国康纳狄格州(Connecticut)的纽黑文(New Haven),他排行最小,父母离异使他得不到家庭的温暖,7岁时就学会吹奏萨克斯管,从音乐中得以摆脱家庭带来的不幸。13岁时他创作了第一首歌曲,名 为《做梦》,梦想艰苦的生活阅历使他成长为一个通情达理,但有着较强个性的人。他不但演唱,而且还亲自创作歌曲。许多著名的歌手,如肯尼·罗杰斯和芭芭拉 ·史翠珊等都演唱过他创作的作品。他在15岁时就有一家唱片公司出版了他的第一张单曲唱片。1982年与哥伦比亚唱片公司签订出版了以其名字命名的专辑 《迈克尔·鲍顿》。这里选辑的《说过我爱你,但我词不达意》曾在美国歌曲排行榜冠军的位置上保留数周而不减。对迈克尔·鲍顿的这首优秀情歌的理解,一开始 就出现了难题。该歌曲的题目为:“Said I Loved You,But I Lied”,有人曾译成《说过我爱你,但我骗了你》,这种译法应该说没有理解整首歌的意思,问题就出在“lie”这个词
,“lie”确实有骗和说谎的意 思,但是认真琢磨其中的内含就与这种译法面目全非了。从歌曲中选择两句歌词就会对其含义有所感悟,如:“Said I loved you,but I lied,’Cause this is more than love I feel inside”,“this”一词显然是指说过我爱你的“爱”,这种爱要比我说出的“我爱你”深刻得多。紧接着一句是“Said I loved you,but I was wrong.’Cause lovecould never ever feel so strong”.“我说过爱你,但是我错了,因为爱你从未这样强烈。”从这样两句关键的歌词中,读者一方面可以对全曲有一个整体的把握和理解;另一方面, 还可以使读者学到课本中学不到的地道的英语和表达方式。因为这样的语言含义是字典里查不到的。理解这首歌的大意后,你会发现它是一首优美动人、理智温馨、 比喻深奥的爱情篇章。其旋律和乐器的伴配合理而得体,更增加了歌曲的效果和感染力。

Love and Lie

一直很喜欢MichaelBolton 的这一首Said I love you, but I lied.
今天听到,才想起曾自己说过这句话。
那时候,很想对一个人说那三个字,可是说不出口,
于是我问他是否听过Michael Bolton 的Said I love you, but I lied。
他说,为什么lied?
我说,你听了就知道。
后来,后来,也许他听了,也许他知道了,也许。。。
也许是生活中的谎言太多了,有意的,无意的,真话也埋没在中间。
最终都被岁月忘记了。
只是今天偶尔听到,依旧有些无名的感动。

Said I love You But I lied
Michael Bolton

You are the candle, loves the flame
A fire that burns through wind and rain
Shine your light on this heart of mine
Till the end of time
You came to me like the dawn through the night
Just shinin’ like the sun
Out of my dreams and into my life
You are the one, you are the one

Said I loved you but I lied
‘Cause this is more than love I feel inside
Said I loved you but I was wrong
‘Cause love could never ever feel so strong
Said I loved you but I lied

With all my soul I’ve tried in vain
How can mere words my heart explain
This taste of heaven so deep so true
I’ve found in you
So many reasons in so many ways
My life has just begun
Need you forever, I need you to stay
You are the one, you are the one

Said I loved you but I lied
‘Cause this is more than love I feel inside
Said I loved you but I was wrong
‘Cause love could never ever feel so strong
Said I loved you but I lied

You came to me like the dawn through the night
Just shinin’ like the sun
Out of my dreams and into my life
You are the one, you are the one

Said I loved you but I lied
‘Cause this is more than love I feel inside
Said I loved you but I was wrong
‘Cause love could never ever feel so strong
Said I loved you but I lied

Said I loved you
But this is more than love I feel inside
Said I loved you… but I liedHíc, ngày hôm nay post bài này thì còn gì ý nghĩa hơn! Thật tuyệt vời! Lời bài hát cực hay. Nói dối ư, tại sao lại là nói dối, nghe rồi sẽ hiểu ngay thôi mà! Ngày nào cũng nói dối như thế này thì… “Em” trốn đâu cho thoát, em nhỉ???!!! 🙂 Có lẽ Micheal Bolton đã hát bài này chỉ để cho TT sử dụng trong ngày hôm nay. Những gì cần nói thì Michael Bolton đã nói hết trong bài hát rồi. TT còn gì để nói nữa đây???!!!Advertisements

Entry for March 31, 2007

March 31, 2007
Trung Hoa trứ danh thập đại cổ khúc
(Mười khúc nhạc cổ nổi tiếng của Trung Hoa, Dưới đây TT xin trích giới thiệu Cổ khúc “Thập diện mai phục”)

Nếu ai thích cổ cầm, cổ nhạc Trung Quốc thì không thể bỏ qua mười bài cổ nhạc nổi tiếng này. Trong các truyện võ hiệp của Kim Dung có sử dụng một số bài như Tả sứ Ma Giáo Hướng Vấn Thiên đem Quảng lăng tản cầm khúc dụ Giang Nam tứ hữu. Trong các phim võ hiệp ít nhiều đều có sử dụng, chẳng hạn phim Thập diện mai phục (tên một trong thập đại cổ khúc).

Cổ nhạc ngày càng có ít người học, mà có người học rồi lại càng ít người chịu dạy. Một số nhạc sư sống thanh đạm, lánh đời, sống để bụng, chết mang theo. Do đó, có nhiều bài cổ nhạc quý hiếm hơn nhưng đã bị thất truyền và mai một. Hy vọng rằng với các phong trào hoài cổ, bảo vệ văn hóa phi vật chất sắp tới sẽ phục hồi được các bài cổ nhạc quý hiếm khác.

Thập diện mai phục (十面埋伏 – Bao vây, bủa vây, mai phục tử mười phía): Nhạc khúc miêu tả tình cảnh quyết chiến cuối cùng của chiến tranh Sở Hán (楚汉) vào năm 202 trước công nguyên. Hạng Vũ (项羽) tự tử ở Ô Giang (乌江). Lưu Bang (刘邦) giành được thắng lợi. Xin chọn link trên để load nhạc và nghe nhạc khúc này.

Gần đây Trung Quốc có bộ phim rất ăn khách của đạo diễn Trương Nghệ Mưu lấy tên “Thập diện mai phục” trong đó có sự tham gia của các diễn viên chính: Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoà và Chương Tử Di. Phim này xem hay phết!. Chọn link dưới đây để xem phim:
Thập diện mai phục (Phim Trung Quốc).

Thập diện mai phục

“Tôi không muốn cho ra đời một phim võ thuật bình thường mà muốn mô tả niềm đam mê, tính cách nhân vật theo cách nhìn riêng riêng mình. Thập diện mai phục không chỉ thỏa mãn người xem những cảnh võ hiệp mà công chúng còn cảm nhận được một tình yêu vĩnh cửu”, đạo diễn Trương Nghệ Mưu tâm sự về bộ phim mới nhất của ông.

Bối cảnh phim diễn ra vào thời nhà Tống ở Trung Hoa, năm 859 sau công nguyên, triều đình dần dần bị suy tàn dưới sự thống trị của đế vương bất tài, dân chúng trong thành ngày càng hoang mang và náo loạn, triều đình mục nát đang phải đối đầu với những phái quân nổi dậy, trong đó, phái quân lớn mạnh và có uy tín nhất chính là Thập diện mai phục (Phi đao môn). Sau khi người thủ lĩnh cũ của phái quân này bị giết hại, dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh mới bí mật, Thập diện mai phục hoạt động rất bí ẩn với mục tiêu chung là cướp của kẻ giàu để chia lại cho người nghèo, vì vậy, phái quân này dần phát triển mạnh mẽ trong sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Do sự bành trướng quá mạnh mẽ và nhanh chóng, Thập diện mai phục trở thành cái gai trong mắt và là mục tiêu hủy diệt lớn nhất của triều đình.

Chương Tử Di trong Thập diện mai phục.

Chương Tử Di trong Thập diện mai phục.

Nhận được mệnh lệnh từ trên là phải bắt được tên thủ lĩnh bí mật này, hai võ quan của triều đình là Leo (Lưu Đức Hoa) và Jin (Kim Thành Vũ) bắt đầu sứ mệnh. Jin nghi ngờ rằng Mei (Chương Tử Di), một cô vũ công xinh đẹp nhưng mù loà chính là con gái cũa người thủ lĩnh cũ, Jin đã chuẩn bị một kế hoạch để bắt Mei (Tiểu Muội) nhằm khai thác thông tin nhưng chỉ nhận được sự bất hợp tác từ người đẹp. Thế là hai thủ lĩnh lại cùng nhau lập nên một kế hoạch mới, Leo sẽ vào vai một chiến binh đơn độc tên Wind (Tuỷ Phong) nhằm giải cứu Mei khỏi tù tội, lấy được lòng tin của cô và hộ tống cô về tổng hành dinh bí mật của Thập diện mai phục.

Kế hoạch được tiến hành nhưng thật bất ngờ, trong cuộc hành trình dài, Leo và Mei lại mang lòng yêu nhau… Điều gì sẽ xảy ra cho Leo và Mei? Liệu mối quan hệ của họ có phải là tình yêu thật sự hay chỉ là những toan tính vụ lợi? Câu trả lời nằm ngay trong trái tim của họ.

Trương Nghệ Mưu cho rằng ông không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực phim hành động nhưng ông khẳng định mình là một người học trò rất nhiệt huyết với thể loại phim này. Sau cú đột phá với phim Anh hùng (đề cử cho giải Academy Award), đạo diễn tâm sự rằng ông đã cảm thấy quen hơn, tự tin hơn trong việc làm thể loại phim võ thuật anh hùng này và Trương cũng hứa hẹn rằng Thập diện mai phục chắc chắn sẽ hoành tráng hơn Anh hùng. Ông nói: “Đối với tôi, đây không phải là bộ phim võ thuật thông thường mà là một chuyện tình yêu dưới lớp vỏ bọc của phim hành động. Leo và Mei chỉ ở cạnh nhau trong 3 ngày nhưng trong suốt thời gian này, họ yêu nhau mãnh liệt và kết thúc bằng một bi kịch. Không thể nào giải thích được tình yêu của họ, khi bạn giải thích được thì đó không còn gọi là tình yêu nữa và tình yêu thật sự thì chỉ cần 3 giây là chúng ta đã có thể cảm nhận được”.

Chương Tử Di vào vai cô vũ nữ Mei xinh đẹp nhưng bị mù loà. Để chuẩn bị cho vai diễn này, cô đã phải sống cùng một cô gái mù (vì một khối u não năm cô 12 tuổi). Với vai diễn này, Chương đã cống hiến cho khán giả những màn vũ đạo tài năng mà cô đã luyện tập từ lúc 11 tuổi.

Để có được cảnh núi non hung vĩ, đoàn làm phim đã đến tận miền Tây nước Ukraine trong suốt 3 tháng liền. Bên cạnh việc sử dụng những cảnh ở Ukraine vào khoảng 80% phim, đoàn còn thực hiện nhiều cảnh quay ở rừng trúc, đồi chè thật sự. Ngoài việc sử dụng rừng trúc tự nhiên, chúng tôi còn dựng rừng trúc với ngôi chùa Phật tại một trong những phim trường lớn của hãng phim Bắc Kinh. Rừng trúc là một hình ảnh thường được nhìn thấy trong các phim võ hiệp, “trong khoảng 50 năm trở về đây, mọi người thường quay những cảnh phim hành động trong rừng trúc vì người ta quan niệm rằng bạn phải chiến đấu trong rừng trúc trước khi bạn được công nhận là một anh hù
ng thực thụ do đó, tôi vẫn tiến hành cảnh quay theo khuynh hướng này để giữ truyền thống nhưng tôi vẫn giữ lập trường của tôi, tôi quay phim theo cách của tôi”. Đối với những cảnh quay trong nhà, nền cảnh được dựng một cách rất tỉ mỉ tại 3 phim trường lớn của hãng phim Bắc Kinh.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!


Entry for March 31, 2007

March 30, 2007

天下无双 (张靓颖)

穿越红尘的悲欢惆怅
和你贴心的流浪
刺透遍野的青山和荒凉
有你的梦伴着花香飞翔
今生因你痴狂此爱天下无双
剑的影子水的波光
只是过往是过往
今生因你痴狂此爱天下无双
…..
如果还有贴心的流浪
枯萎了容颜难以忘
难遗忘……

Download MP3: 天下无双

Thiên hạ vô song

Vượt qua những buồn vui của thế gian
Có chàng bên cạnh cùng nhau phiêu bạt
Vượt qua khắp núi xanh hoang dã nguyên sơ
Giấc mộng có chàng cùng hương hoa bay lượn
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê, tình yêu này trên đời chỉ có một
Bóng gươm, sóng nước
Chỉ là thoáng qua
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê, tình yêu này trên đời chỉ có một
Nếu vẫn còn có bạn chung tình cùng ta phiêu bạt
Dung mạo có hao mòn cũng khó mà quên
Khó mà quên


Entry for March 30, 2007

March 30, 2007

Trước biển
(Vũ Quần Phương)

Biết nói gì trước biển em ơi
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn ngàn đời sóng vỗ
Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời

Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nửa chừng tan giữa sóng
Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng
Bao cát vùi trong đáy lạnh mù tăm
Nhưng muôn đời vẫn những cánh buồm căng
Bay trên Biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biết mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa
Những chân trời ta vẫn mãi tìm đi

Em ơi Em biển sâu rộng nhường kia
Ai biết được tự nơi nào biển mặn
Ôi hạt muối mang cho đời vị đặm
Tự bao giờ biển đã biết thương ta

Anh lặng im trên bãi cát như mơ
Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh
Chỉ còn anh với nghìn trùng sóng đánh
Với ngàn trùng sâu lắng thương em
Chiều nay thôi khi nước thuỷ triều lên
Biển lại xoá dấu chân anh trên cát
Đời thay đổi những buồn vui sẽ khác
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau

Đến bao giờ anh được cùng em
Trước biển lớn cuộc đời thương cảm ấy
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi

Ôi cuộc đời sâu rộng nhường kia
Sâu như biển rộng như triều tít tắp
Vị biển mặn đến quá chừng mặn chát
Hạt muối đời hai đứa cắn chung nhau

Anh hiểu sao con sóng sớm bạc đầu
Anh hiểu sao chúng ta lại yêu nhau
Biển rộng quá biển cần trời cần đất
Bờ dẫu xa bờ còn là có thật
Biển không cùng biển vẫn đỡ hơn anh
Trưa biển này anh chỉ nắm tay anh

Sóng bạc đầu biển vẫn mãi tươi xanh
Khi ta hết cuộc đời kia vẫn thế
Cái lúc ta chẳng chờ nhau được nữa
Gió vẫn vào thầm thì lá thông non
Dưới bãi cát xa con sóng vẫn bồn chồn
Vẫn chờ đợi cái gì chưa tới
Mặt trời lên những chân trời lại mới
Những chân trời mờ ảo thủa ngây thơ

Những cánh buồm lại rẽ sóng ra đi
Gió vẫn trẻ và buồm đang khao khát
Thuyền quăng lưới như đàn chim tha rác
Mặt biển bằng vui như mái nhà ta

Biết nói gì trước biển quá bao la
Trước tất cả những điều đơn giản thế
Anh đứng lặng nghe ngấm vào chất bể
Tiếng sóng dào trên một bãi dương xa.


NƠI TRẮNG TRONG TUYẾT PHỦ

March 29, 2007

�R�o���g�u���[�̋�ɉf�����X�͔�I

Dương xuân Bạch tuyết!!!


RE: T��NH M��I D��NH CHO EM

March 28, 2007
Fantasy_Railroad_in_Autumn.jpg

Luna_Garden.jpg

Inspiration.jpg

Navigation_around_stars.jpg
Andromeda.jpg

Madonna_Blue.jpg

Comets.jpg

Fly_2.jpg

Reflection.jpg

Opal_gate.jpg

PLz_protect_that_smile.jpg
New_Year_Wish.jpg
Snow_drop.jpg

Northern_Cross.jpg

Serenity.jpg

Prism_Island.jpg

Southern_Cross.jpg

1Northern_Cross.jpg
The_way_to_fantasy_Road.jpg
Tranquillity.jpg
Starry_Railroad.jpg

Snow_with_Stars.jpg
Splendor.jpg
ZLsVHg_ph.jpg
RACFMp_ph.jpg
TIDPnX_ph.jpg


enjoy!!!


T��NH M��I D��NH CHO EM

March 28, 2007

Cung hoàng đạo – Zodiac

capricornus.jpg

NAMDUONG.JPG
libar.jpg

SCORPIUS.JPG

AQUARIUS.JPG

NHANMA.JPG

CANCER.JPG

leo.jpg

TAURUS.JPG

song ngu.jpg

song tu.jpg

xu nu.jpg

zodiac_07.jpg

zodiac_08.jpg
zodiac_09.jpg
zodiac_10.jpg
zodiac_11.jpg
zodiac_12.jpg
zodiac_01.jpg
zodiac_02.jpg

zodiac_03.jpg
zodiac_04.jpg
zodiac_05.jpg

zodiac_06.jpg
zodiac_24.jpg
zodiac_13.jpg
zodiac_14.jpg
zodiac_15.jpg
zodiac_22.jpg
zodiac_17.jpg

zodiac_18.jpg
zodiac_19.jpg
zodiac_21.jpg
zodiac_20.jpg
zodiac_16.jpg
zodiac_23.jpg
zodiac_36.jpg
zodiac_25.jpg
zodiac_26.jpg

zodiac_27.jpg

zodiac_28.jpg
zodiac_29.jpg
zodiac_30.jpg
zodiac_31.jpg
zodiac_32.jpg
zodiac_33.jpg

zodiac_34.jpg
zodiac_35.jpg