Entry for April 09, 2007

Magia Gangbi Shufa:


诚者天之道也诚之者人之道也诚者不勉而中不思而得从容中道圣人也诚之者择善而固执之者也博学之审问之慎思之明辨之笃行之

“Thành giả, thiện chi đạo dã”; Thành chi giả, “Nhân chi đạo” dã. Thành giả, bất miễn nhi trung, bất tư nhi đắc. Tòng dung trung đạo, Thánh nhân dã. Thành chi giả, trạch thiện nhi cố chấp chi giả dã: Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi.

Thành thật là đạo của trời, tu tập để trở nên thành thật là đạo của người vậy. Tự nhiên thành thật, thì chẳng cần cố gắng cũng đúng đạo, chẳng cần suy nghĩ cũng hiểu được đạo. Cứ thong thả mà giữ đạo Trung Dung, đó là Thánh nhân vậy. Người tu tập để trở nên thành thật thì chọn lựa lấy điều thiện, mà giữ lấy thật chặt chẽ: học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cẩn thận, biện luận cho sáng và dốc lòng mà làm.

***

Nội dung bức Thư pháp:

Phần chính văn:
Như trên.
Phần lạc khoản:
Đinh hợi xuân, Nhất Nhị Tam thư.
Ấn chương:
Hư Như.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: