QUỐC TẾ THIẾU NHI (Phục Quy ư Anh Nhi)

May 31, 2007

28. Tri kì hùng, thủ kì thư, vi thiên hạ khê. Vi thiên hạ khê, thường đức bất li, phục quy ư anh nhi. Tri kì bạch, thủ kì hắc, vi thiên hạ thức. Vi thiên hạ thức, thường Đức bất thắc, phục quy ư vô cực. Tri kì vinh, thủ kì nhục, vi thiên hạ cốc. Vi thiên hạ cốc, thường Đức nãi túc, phục quy ư phác. Phác tán tăc vi khí. Thánh nhân dụng chi tắc vi quan trưởng. Cố đại chế bất cát.

28. Biết trống (nam tính) , giữ mái (nữ tính), làm khe nước cho thiên hạ, làm khe nước cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu sẽ không mất mà trở về trẻ thơ (hồn nhiên). Biết trắng, giữ đen, làm phép tắc cho thiên hạ; làm phép tắc cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ không sai lệch, mà trở về với vô cực (bản thể của đạo). Biết vinh, giữ nhục, làm cái hay cho thiên hạ; làm cái hay cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ đầy đủ mà trở về mộc mạc như gỗ chưa đẽo. Gỗ chưa đẽo, xẻ ra thành đồ dùng; thánh nhân giữ thuần phác mà điều khiển trăm quan, cho nên người giỏi trị nước không chia cắt chi li.

CON TRẺ

Lão Tử – Đạo Đức Kinh: Hồn nhiên, vô tư, vô dục như đứa trẻ mới sanh là có đức dày, ai cũng yêu quý, muốn đạt như vậy không phải là dễ. Đứa trẻ mới sinh độc trùng ko chích, mãnh thú không ăn thịt, ác điểu ko vồ. Xương yếu gân mềm mà tay nắm rất chặt, suốt ngày gào hét mà giọng ko khản, như vậy là khí cực hòa.

Mọi người hớn hở như hường bữa tiệc lớn, như mùa xuân lên đài; riêng ta điềm tĩnh, không lộ chút tình ý gì như đứa trẻ chưa biết cười, rũ rượi mà đi như không có nhà để về. Mọi người có thừa, riêng ta như thiếu thốn, lòng ta ngu muội, đần độn thay! Mọi người đều có chỗ để dùng, riêng ta ngoan cố mà bỉ lậu. Riêng ta khác người mà quý mẹ của muôn loài (tức Đạo)

NGƯỜI LỚN

Trong kinh A Hàm nhắc tới khỉ để nêu lên một ẩn dụ:

Một hôm đức Phật kêu các thầy Tỳ Kheo lại rồi nói: “Ví như tại chỗ núi kia, có người thợ săn lấy nhựa cây gài bên thức ăn để nhử đàn khỉ. Một vài con khỉ tham ăn, không nghe lời dạy khôn ngoan của khỉ chúa, rời đàn đến bên thức ăn lấy tay bốc. Ngờ đâu tay vừa bám vào liền bị nhựa dính cứng! Khỉ bèn lấy tay kia ra gỡ! Thương thay, lại bị dính luôn một tay nữa. Khỉ lại lấy chân mặt ra quào, và một chân nữa lại dính vào nhựa. Tiếp theo chân trái cũng bị dính luôn. Bị dính hết cả chân tay, khỉ dùng đuôi cố gỡ lại bị dính. Sau cùng khỉ lấy miệng cạp cũng bị cùng chung số phận. Thế là khỉ hết cục cựa. Người thợ săn lúc đó chỉ việc lượm khỉ bỏ vô giỏ quảy về.

“Này các Tỳ Kheo, nhựa cây kia ví như lục dục, còn sáu bộ phận bị dính vào nhựa ví như lục căn. Như chú khỉ kia, khi lục căn bị dính cứng vào lục dục thì sẽ bị ma qủi tùy ý dẫn đi…”

—–

Luïc Duïc
Saùu söï ham muoán cuûa con ngöôøi:
I.
Saéc duïc: Thaáy nhöõng maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng, cuøng laø thaáy saéc ñeïp cuûa keû nam ngöôøi nöõ maø ñem loøng ham muoán, say ñaém
Hình maïo duïc: Thaáy hình töôùng toát ñeïp, maët maøy xueâ lòch maø ñem loøng ham muoán, say ñaém
Qui nghi tö thaùi duïc: Thaáy nhöõng boä tòch ñi, ñöùng, ngoài, naèm cuøng nhöõng nuï cöôøi, daùng ñieäu cuûa ngöôøi ta maø ñem loøng ham muoán, say ñaém
Ngöõ ngoân aâm thanh duïc: nghe ngöôøi ta noùi kheùp leùo, em ngoït maø thích yù, hoaëc nghe caâu ca haùt thanh nhaõ maø ñem loøng ham muoán say ñaém
Teá hoaït duïc: Thaáy da thòt mòn maøng, trôn tru cuûa ngöôøi ta maø ñem loøng ham muoán, say ñaém
Nh
aân töôùng duïc: Thaáy töôùng traïng ñaùng yeâu cuûa keû nam, ngöôøi nöõ maø ñem loøng ham muoán, say ñaém

II. Luïc duïc laïi laø saùu söï ham muoán do luïc caên chaïm vôùi luïc traàn, töùc laø gaëp phaûi nhöõng caûnh thích, maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù beøn meâ, tríu, chaúng boû>>>LỤC THỨC!

III. Coøn theo Khoång giaùo, Luïc duïc laø:
Danh vò
Taøi lôïi
Saéc
Tö vò:ích kyû
Hö voïng
Taät ñoá. Luïc duïc vôùi thaát tình:
Hyû: maèng
Noä: giaän
Ai: ñau ñôùn
Cuï: sôï seät
AÙi: yeâu
OÁ: gheùt
Duïc: muoán, hieäp thaønh 13 con ma, thöôøng nhieãu haïi ngöôøi ñôøi


Luïc Caên
Ayatana
Saùu caên. Caên laø caên coäi, coù söùc sanh naûy. Nhö maét laø caên coäi coù söù sanh naûy söï thaáp, cho neân keâu laø nhaõn caên. Luïc caên laø:
Nhaõn caên: caên maét, phaùp: yeux
Nhó caên: caên tai, Phaùp: Oreilles
Tịõ caên: Caên muõi, phaùp: ne
Thieät caên: Caên löôõi, phaùp: langue
Thaân caên: Caên thaân, Phaùp: corps
YÙ caên: Caên yù, Phaùp: corscience. Luïc caên thieäp nhaäp vôùi luïc traàn maø sanh ra luïc thöùc:

Thuû laêng Nghieâm Kinh, quyeån saùu:

Nhöùt caên kyù phaûn nguyeân
Luïc caên thaønh giaûi thoaùt.

Nghóa laø:

Moät caên ñaõ hoaøn nguyeân.
Saùu caên thaønh giaûi thoaùt.

Trong vieäc tu haønh, neáu mình tu moät caên m
aø mình cho laø quan troïng, neáu tu caên aáy cho hoaøn toaøn, cho trong saïch, thì naêm caên khaùc cuõng töï nhieân trôû neân troïng saùch
Xem:Caên.


Luïc Ñaïo
Saùu ñöôøng, Saùu neûo, Saùu choán luaân hoài. Cuõng keâu: Luïc thuù. Theo ñaïo Phaät, chuùng sanh tuøy theo caên quaû thieän hay aùc cuûa mình maø chuyeån vaøo trong Luïc ñaïo luaân hoài,
Thieân: Tieân
A tu la: thaàn
Nhôn: Ngöôøi
Ñòa Nguïc
Ngaï quyû: Ma ñoùi
Suùc sanh: Thuù vaät
Ba ñöôøng treân thì vui söôùng, deã chòu, neân keâu laø Ba ñöôøng laønh: Tam thieän ñaïo. Ba ñöôøng döôùi thì cöïc khoå, nguy nan, neân keâu laø Ba ñöôøng döõ: Tam aùc ñaïo
Ngöôøi ta bao giôø cuõng khoâng loït khoûi Luïc ñaïo aáy, khi thì ñaàu thai laøm ngöôøi, khi coù coâng ñöùc thì ñöôïc laøm Thaàn, laøm Tieân, roài coù khi phaïm toäi, laøm aùc, beøn sa xuoáng Ñòa Nguïc, Ngaï quyû, Suùc sanh
Muoán thoaùt khoûi Luïc ñaïo luaân hoài aáy, phaûi tu ñaïo Phaät cho ñaéc nhöõng quaû: La Haùn, Duyeân giaùc, Boà Taùt, Phaät. Chöøng aáy, seõ ñöôïc töï taïi, khoûi bò nghieäp quaû loâi cuoán
Theo “Ñòa taïng Kinh”, hoài ñôøi Phaät Sö töû Phaán Taán Cuï Tuùc Vaïn Haïnh Nhö Lai, con cuûa moät vò tröôûng giaû: Tieàn thaân Ñòa Taïng Boà Taùt coù phaùt nguyeän tröôùc Phaät raèng: Nay toâi nguyeän töø ñaây cho tôùi voâ soá kieáp chaúng coù theå keå ra cho ñöôïc, roäng môû phöông tieän ñoä chuùng sanh toäi khoå trong Luïc ñaïo, khieán cho hoï giaûi thoaùt heát caû, roài töï thaân toâi môùi thaønh Phaät sau.


Lục đạo xoay vần không mối hở,

Vô thường xô đến vạn duyên buông.

—–

Khi mê người đuổi theo pháp,

Lúc tỉnh pháp đuổi theo người.


Advertisements

VUI KHÁNH ĐẢN!!!

May 31, 2007

Vô khứ diệc vô lai!

Vô thủy diệc vô chung!

Vô vô minh!

Diệc Vô vô minh tận!

Vô (mô) Phật!!!


3rd 3y3

May 29, 2007

Third Eye – Pineal Gland

The pineal gland was the last endocrine gland to have its function discovered. Its location deep in the brain seemed to indicate its importance. This combination led to its being a “mystery” gland with myth, superstition and even metaphysical theories surrounding its perceived function.

The pineal gland is occasionally associated with the sixth chakra (also called Ajna or the third eye chakra in yoga). It is believed by some to be a dormant organ that can be awakened to enable “telepathic” communication.

In the physical body the eye views objects upside down. It sends the image of what it observes to the brain which interprets the image and makes it appear right side-up to us.

But the human body has another physical eye whose function has long been recognized by humanity. It is called the ‘Third Eye’ which in reality is the Pineal Gland. It is long thought to have mystical powers. Many consider it the Spiritual Third Eye, our Inner Vision.

It is located in the geometric center of the brain. This correlates to the location of the Great Pyramid in the center of the physical planet.

The Pineal Gland is about the size of a pea, and is in the center of the brain in a tiny cave behind and above the pituitary gland which lies a little behind the root of the nose. It is located directly behind the eyes, attached to the third ventricle.

The true function of this mysterious gland has long been contemplated by philosophers and Spiritual Adepts. Ancient Greeks believed the pineal gland to be our connection to the Realms of Thought.

Rene Descartes called it the Seat of the Soul, believing it is unique in the anatomy of the human brain in being a structure not duplicated on the right and left sides. This observation is not true, however; under a microscope one finds the pineal gland is divided into two fine hemispheres.

This gland is activated by Light, and it controls the various biorhythms of the body. It works in harmony with the hypothalamus gland which directs the body’s thirst, hunger, sexual desire and the biological clock that determines our aging process.

When the pineal gland awakens one feels a pressure at the base of the brain. This pressure will often be experienced when connecting to higher frequency. A head injury can also activate the Third Eye – Pineal Gland.

While the physiological function of the pineal gland has been unknown until recent times, mystical traditions and esoteric schools have long known this area in the middle of the brain to be the connecting link between the physical and spiritual worlds. Considered the most powerful and highest source of ethereal energy available to humans, the pineal gland has always been important in initiating supernatural powers. Development of psychic talents has been closely associated with this organ of higher vision.

The third eye can see beyond the physical

as is looks out through the chakrasystem
when we meditate or look for answers from higher frequencies.

The pineal gland contains a complete map of the visual field of the eyes

and it plays several significant roles in human functioning.

There is a pathway from the retinas to the hypothalamus called the retinohypothalamic tract. It brings information about light and dark cycles to a region of the hypothalamus called the suprachiasmatic nucleus(SCN). From the SCN, nerve impulses travel via the pineal nerve (sympathetic nervous system) to the pineal gland. These impulses inhibit the production of melatonin. When these impulses stop (at night, when light no longer stimulates the hypothalamus), pineal inhibition ceases and melatonin is released. The pineal gland is therefore a photosensitive organ and an important timekeeper for the human body.

Retinal research done with hamsters demonstrates another center for melatonin production. Located in the retina, this center implies that the eyes have their own built in circadian timepiece. This retinal system is distinct from the brains body clock in the suprachiasmatic nucleus (SCN). Biologists found that they could throw the retinal rhythms out of sync with other circadian cycles. They also found that they could set and reset the retinal clock even when the SCN was destroyed.

The retinal clock produces (stimulates the production of?) melatonin. Researchers are now looking for the exact location (s) of this clock in the human eye (and expect to find it). No one yet knows what the separate clock is for or how it relates to the SCN.

In some lower vertebrates the Epiphysis Cerebri – Pineal Gland – has a well-developed eye-like structure; in others though not organized as an eye, if functions as a light receptor. In lower vertebrates, the pineal gland has an eye like structure and it functions as a light receptor and is considered by some to be the evolutionary forerunner of the modern eye.

The gland weighs little more than 0.1 gram. The gland is large in children and begins to shrink with the onset of puberty. It appears to play a major role in sexual development, hibernation in animals, metabolism, and seasonal breeding. In humans it affects circadian rhythms, sleep patterns (melatonin levels increase at night), and is implicated in seasonal affective disorder. The abundant melatonin levels in children is believed to inhibit sexual development. When puberty arrives, melatonin production is reduced.

The pineal gland secretes melanin during times of relaxation and visualization. As we are created by electromagnetic energy – and react to EM energy stimuli around us – so does the pineal gland.

When activated, the pineal gland becomes the line of communication with the higher planes. The crown chakra reaches down until its vortex touches the pineal gland. Prana, or pure energy, is received through this energy center in the head. With Practice the vibration level of the astral body is raised, allowing it to separate from the physical.

To activate the ‘third eye’ and perceive higher dimensions, the pineal gland and the pituitary body must vibrate in unison, which is achieved through meditation and/or relaxation. When a correct relationship is established between personality, operating through the pituitary body, and the soul, operating through the pineal gland, a magnetic field is created. The negative and positive forces interact and become strong enough to create the ‘light in the head.’ With this ‘light in the head’ activated, astral projectors can withdraw themselves from the body, carrying the light with them.

Astral travel, and other occult abilities, are closely associated with the development of the ‘light in the head’. After physical relaxation, concentration upon the pineal gland is achieved by staring at a point in the middle of the forehead. Without straining the muscles of the eye, this will activate the pineal gland and the ‘third eye’. Beginning with the withdrawal of the senses and the physical consciousness, the consciousness is centered in the region of the pineal gland. The perceptive faculty and the point of realization are centralized in the area between the middle of the forehead and the pineal gland. The trick is to visualize, very intently, the subtle body escaping through the trap door of the brain. A popping sound may occur at the time separation of the astral body in the area of the pineal gland.

Visualization exercises are the first step in directing the energies in our inner systems to activate the ‘third eye’. The magnetic field is created around the pineal gland, by focusing the mind on the midway point between the pineal gland and the pituitary body. The creative imagination visualizes something, and the thought energy of the mind gives life and direction to this form.

‘Third eye’ development, imagination, and visualization are important ingredients in many methods to separate from the physical form. Intuition is also achieved through ‘third eye’ development. Knowledge and memory of the astral plane are not registered in full waking consciousness until the intuition becomes strong enough. Flashes of intuition come with increasing consistency as the ‘third eye’ as activated to a greater degree, through practice.

The pineal gland corresponds with divine thought after being touched by the vibrating light of Kundalini. Kundalini starts its ascent towards the head center after responding to the vibrations from the ‘light in the head.’ The light is located at the top of the sutratma, or ‘soul thread’, which passes down from the highest plane of our being into the physical vehicle.

The ‘third eye,’ or ‘eye of Siva,’ the organ of spiritual vision, is intimately related to karma, as we become more spiritual in the natural course of evolution.

As human beings continue to evolve further out of matter, on the journey from spirit to matter back to spirit, the pineal gland will continue to rise from its state of age-long dormancy, bringing back to humanity astral capacities and spiritual abilities.

At certain brainwave frequencies, a sense of ego boundary vanishes. In the theta state, we are resting deeply and still conscious, at the threshold of drifting away from or back into conscious awareness. As the brain enters deeper states, our consciousness is less concerned with the physical state, our ‘third eye’ is active, and separation becomes natural. Many native traditions and mystical practices refer to the ability of ‘seeing,’ or being aware of energy fields at higher levels. This abstract awareness is much more subjective and does not involve the normal level of mundane consciousness, which is mostly concerned with self-identity. This ‘seeing’ refers to the sight of the ‘third eye’.

Consciousness is raised from an emotional nature into an illumined awareness when the pineal gland is lifted from dormancy. If the pineal gland is not yet fully developed, it will be in the course of evolution. When our sense of ego and personality are set aside and we keep our mental energy intact, we can become conscious of the non-physical, our inner self, the subconscious, through different practices to activate the ‘light in the head.’

The symbol of the All-Seeing-Eye has always been part of Earth’s creational mythologies and mysteries.
As all of reality is a metaphor – there are many connected to the symbol of the eye.

BRAIN AND MEDITATION

REPTILIAN BRAIN

BRAIN INDEX

PSYCHIC AND SPIRITUAL DEVELOPMENT INDEX

ALPHABETICAL INDEX OF ALL FILES

CRYSTALINKS MAIN PAGE

CRYSTALINKS MAILING LIST, NEWSLETTER, UPDATES

PSYCHIC READING WITH ELLIE

ELLIE’S AUDIOS CLASSES, MEDITATIONS AND INITIATIONS


S3cti0 Divina

May 29, 2007

Image:Helianthus whorl.jpg

No higher resolution available.

1.6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
 2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
 8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
 7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
 0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
 1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
 8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
 2544877066 4780915884 6074928871 2400765217 0575179788
 3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
 1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710
 1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
 7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
 8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
 8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
 7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
 1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
 3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
 9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
 7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
 9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
 1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089
 
 
 

MAN OF NUMBERS

May 28, 2007

11:11 DIGITAL CODE

Encoded Digital Messages

Physical reality is a consciousness program created by digital codes. Numbers, numeric codes, define our existence. Human DNA, our genetic memory, is encoded to be triggered by digital codes at specific times and frequencies. Those codes awaken the mind to the change and evolution of consciousness. 11:11 is one of those codes, meaning activation of DNA.

You will note that seeing 11:11 frequently creates synchronicities in your life.

The year 2011 will have great significance. January 11 – 1/1/11 which could be seen as 1111. November 11 – 11/11/11. This promises to accelerate consciousness toward 2012.

2012 links to the Mayan Calendar end time at 11:11 UT, Universal Time. (December 12, 2012).

2012
month day hour
2012
month
day
hour
minute
month
day
hour
minute
Perihelion
Jan
5
00
Equinoxes
Mar
20
05
14
Sept
22
14
49
Aphelion
July
5
03
Solstices
June
20
23
09
Dec
21
11
11

11 is a double digit and is therefore considered a Master or Power Number. In Numerology 11 represents impractical idealism, visionary, refinement of ideals, intuition, revelation, artistic and inventive genius, avant-garde, androgynous, film, fame, refinement fulfilled when working with a practical partner. Eleven is a higher octave of the number two . It carries psychic vibrations and has an equal balance of masculine and feminine properties. Because eleven contains many gifts such as psychic awareness and a keen sense of sensitivity, it also has negative effects such as treachery and betrayal from secret enemies.

Many associate 11:11 with a wake-up code/alarm as they see it on digit clocks and watches. It can also be seen as a key to unlock the subconscious mind, our genetic encoded memories, that we are spirits having a physical experience, not physical beings embarking on a spiritual experience.

11:11 or derivatives of these numbers, 111 and 11, are digits that repeat in time thus a metaphor for reality as patterns that repeat in time for us to experience. This can refer to the rise and fall of civilizations, our personal experiences and lessons, loops in time. They are cycles of time that create and recreate following the blueprint.

Ellie and 11:11 …. In 1991, when I was hosting the talk show “The Metaphysical Experience”, a woman named Solara was my guest. Her topic was Activation of the 11:11 Doorway. It was all about ascension and the beginning of awareness of the 11:11 code. In 1995, a Crystalinks’ reader named Joe emailed about his experiences with the numbers 111:111, hence the file you are reading was first created and in so doing I took a long hard look at this phenomena experienced by those around me. Each time Joe was about to go through another major spiritual awakening, an epiphany of some kind, those numbers would appear in his physical experience to signal the upcoming change. The numbers say, “Pay attention!”

11 represents spiraling twin strands of human DNA moving into higher frequency of consciousness.

11 represents balance.

11+11=22=4=Time. 22 is a Master or Masonic Number.

Some souls see a Golden Age emerging, as told by the ancient prophets. Gold refers to Alchemy , the alchemical changes that are taking place in our bodies in the evolution of consciousness.

Reality as a geometric design is based on numbers (universal language) that repeat in cycles to create the linear time experiment. In Pythagorean Numerolgy, a cycle is based on 9. 9=End. 9/11= end of the DNA biogen(et)ic program running at the moment.

Terrorism and 11:

 • 09/11/01 – 9/11 – September 11 Attacks in NYCCrystalinks File
 • 03/11/04 – 3/11 – Madrid Bombings
 • 07/11/06 – 7/11 – Mumbai (formerly Bombay) train bombings

  We all have one or more numeric codes that follow the blueprint of Sacred Geometry. It is about the spirals of consciousness, Fibonacci Numbers, the Golden Spiral, also found in perfection, in the exact proportions in the Great Pyramid.

  Most digital codes that evoke memory are double digits or countdowns such as 1, 2, 3, 4 ,5 or 5, 4, 3, 2, 1, 0, which goes to Zero Point Merge

  You will experience a sudden awakening after which reality is never the same. You are going to create clarity, healing and balance for yourself. Do not expect others in your life to be on this journey with you. It is yours alone as it is for most souls. You will have to seek new friends of like mind who are also being triggered by the digits. Once you open the Digital Door, there is no going back. Your soul will automatically and quickly move you from level to level of experience until you ‘get it’. Your consciousness is expanding and therefore you will, manifest faster and with greater comprehension, becoming more aware of the meaning of synchronicities that will become more and more frequent. They are created by your soul creates to help you remember that you are a soul spark in a physical program that is about to end, evolve back to higher consciousness.

  Once you see your numeric codes, you have activated something in your DNA codes and they will continue to appear until you ‘get the message’ … it is ‘time’ to move on.

  Upon seeing your digit encoded numbers, you may feel a sense of urgency or related emotions. Chill out! For NOW there is TIME!

  The numbers usually signal changes in the patterns of your life.

  They may confirm something that you are experiencing whenever the numbers appear to you.

  You may dream also about the numbers, linked with things you do not as yet understand, or wake up at the same time every night with those numbers on your digital clock, ie. 11:11

  Zero Point

  Zero Point Energy – Science

  In a quantum mechanical system such as the particle in a box or the quantum harmonic oscillator, the lowest possible energy is called the zero-point energy. According to classical physics, the kinetic energy of a particle in a box or the kinetic energy of the harmonic oscillator may be zero if the velocity is zero. Quantum mechanics with its uncertainty principle implies that if the velocity is measured with certainty to be exactly zero, the uncertainty of the position must be infinite. This either violates the condition that the particle remain in the box, or it brings a new potential energy in the case of the harmonic oscillator. To avoid this paradox, quantum mechanics dictates that the minimal velocity is never equal to zero, and hence the minimal energy is never equal to zero.

  Does electromagnetic zero-point energy exist, and if so, are there any practical applications and does it have any connection with dark energy? The theoretical basis for electromagnetic zero-point energy is clear.

  According to Sciama (1991):

   Even in its ground state, a quantum system possesses fluctuations and an associated zero-point energy, since otherwise the uncertainty principle would be violated. In particular the vacuum state of a quantum field has these properties. For example, the electric and magnetic fields in the electromagnetic vacuum are fluctuating quantities.

  The Casimir Effect is an example of a one-loop effect in quantum electrodynamics that can be simply explained by the zero-point energy. It is precisely localizable differences in the zero-point energy that may prove to be of some practical use and that may be the basis of dark energy phenomena. Moreover it has also been found that asymmetries in the zero-point field that appear upon acceleration may be associated with certain properties of inertia, gravitation and the principle of equivalence Haisch, Rueda and Puthoff (1994); Rueda and Haisch (1998); Rueda and Haisch (2005)

  Properties

  Lastly, insights may be offered on certain quantum properties (Compton wavelength, de Broglie wavelength, spin) and on mass-energy equivalence (E=mc2) if it proves to be the case that zero-point fluctuations interact with matter in a phenomenon identified by Erwin Schr��dinger known as zitterbewegung (Haisch and Rueda 2000; Haisch, Rueda and Dobyns 2001; Nickisch and Mollere 2002).

  As intriguing as these latter possibilities are, the first order of business is to unambiguously detect and measure zero-point energy. While a Casimir experiment such as that of Forward (1984) can in principle measure energy that may be attributed to the existence of real zero-point energy, there are alternative explanations involving source-source quantum interactions in place of real zero-point energy (see Milonni 1994). To move beyond this ambiguity of interpretation experiments that will test for the reality of measurable zero-point energy will need to be devised.

  Cultural References

  In the Justice League Episode, ‘Hereafter’, Vandal Savage had taken over the world and invented a Zero Point Generator in the boredom of immortality which was used to power a time machine to transport Superman back to the present.

  In the movie ‘The Incredibles’, the villain Syndrome uses a ray that can immobilize an opponent, suspending him in mid-air. Director Brad Bird, speaking in a DVD commentary, says that in searching for a name for the device (or at least a better one than “the Immobi-ray”), he came across and used a reference to “zero-point energy”, which Syndrome himself uses to describe his weapon. (Of course, this is simply a cool name rather than a practical application at this time!)

  In the computer game Half-Life 2, one of the weapons used by the player is the “Zero Point Energy Field Manipulator”, better known by its nickname the “Gravity Gun”. It allows the user to pick up and launch any medium-sized objects, and was used to market the game’s detailed physics engine.

  The television show Stargate SG-1 and the spinoff, Stargate Atlantis also makes references to zero-point energy in the form of Zero Point Modules or ZPMs. These ZPMs extract energy from small artificially-created subspaces are used to power the technology of the Ancients, such as the energy shield which protects the city of Atlantis and powering the Stargate with sufficient power to allow travel to the Pegasus Galaxy. The Ancients also attempted to extract zero-point energy directly from their own universe in Project Arcturus.

  Another television series called ZERO.POINT is in development that centers around the machinations of a quantum physicist searching for zero-point energy technology and a drifter who wanders in perfect synchronicity.

  In Marvel Comic’s “Ultimate Secret” issue one, the disguised Captain Mahr-vell has helped humans develop a star drive based on ZPE. He offhandedly remarks that quantum wave fluctuations were discovered to cause inertia, which is the SED Hypothesis (covered here).

  In the second season of the television series ‘Alias’, Sydney Bristow is tasked to retrieve a music box that supposedly contains a formula for zero-point energy.

  In ‘3001: The Final Odyssey,’ by Arthur C. Clarke humanity is tapping zero point energy (or vacuum energy as it’s called in the book). Human astronomers observed an explosion of a far-away star, and on further investigation found that the detonation started at one of the planets which destabilized the star itself. This event gives the characters nightmares, as it was assumed that some alien race was using zero-point energy and lost control.

  ZPE is also a potential energy source of interest to independent researchers outside of mainstream research entities, such as the late Eugene Mallove, and figures into discussions on radio programs such as Coast to Coast AM.

  Reference: Wikipedia


  Zero Point

  Consciousness exists in a virtual reality experiment in which souls enter to experience linear time and emotion. Reality is myth, math and metaphor set in motion for souls to experience linear time. Look upon everything as a metaphor for a greater truth.

  Twins – Zero Point Merge – our Spiraling DNA – Our DNA genetic programming set to remember all at Zero Point EXperiment = ZPE. We spend our lives in the search/quest for our truths – who are we and why are we here.


  Zero Point – Circle – Completion of a Cycle when both aspects
  of your soul merge then blink out of existence.


  Zero Point Merge is the coming together of the matter and antimatter aspects of your soul.
  It is accompanied by a tone.

  A pole shift of consciousness occurs when the polarities of our energy fields merge and shift.
  Pole Shift Theories Science and Metaphysics

  Zero – ‘O’ – the sphere of creation – also references 911 – Ground Zero! 9=endings – 11=Twin Towers. There is something about New York, and a grid point that goes from the Verrazano Bridge to the Catskill Mountains of upstate New York, that holds a key to this puzzle. It links to the Masonic Program in which are experiencing. [Ma-mother, feminine and ‘Sonic’= created by tones or sound.] Ground Zero is Zero Point consciousness. The program ends in a New York Minute!

  The sound of a soul leaving the physical body is a ‘thuup’ noise that one hears when opening something vacuum sealed – Hermetically sealed – HermesThoth Zoroaster – Z (Zero) – Zero Point – the seals are opened and the soul released.

  Hermetically sealed Completely sealed, especially against the escape or entry of air – Impervious to outside interference or influence.”

  Hermetic Mythology relates to Hermes Trismegistus, or the works ascribed to him, deal with the occult sciences, especially alchemy and magic – The Emerald Tablets of Tablets of Thoth the Atlantean which takes us to Atlantis — the theory of Crustal DisplacementHelena BlavatskyEdgar Cayce and endless others who equate the end of time – zero point with the rise of Atlantis as the poles shift, and Earth Changes take hold as prophesized at the ‘end of time’.


  Terence McKenna -Timewave Zero

  ‘Novelty Theory’ is an idea conceived of and discussed at length by Terence McKenna from the late 1960s until his death in the year 2000. ‘Novelty Theory’ involves ontology, morphogenesis, and eschatology. It attempts to predict the ebb and flow of novelty in the universe as an inherent quality of time. Novelty, in this context, can be thought of as newness, complexification, and dynamic change as opposed to static habituation.

  When novelty is graphed over time, a fractal waveform known as Timewave Zero or simply the Timewave results. Here we find a link with the Mayan Calendar and the date December 21, 2012.


  Graph shows at what times, but never at what locations, novelty is increasing or decreasing.

  The Timewave itself is a combination of numerology and mathematics. Formed out of McKenna’s interpretation and analysis of numerical patterns in the King Wen sequence of the I Ching, the ancient Chinese Book of Changes, first taking root in entheogenic experiences shared by him and his brother Dennis McKenna as documented in the book True Hallucinations, and taking shape out of McKenna’s belief that the sequence is artificially arranged as such purposefully, the theory is clearly based in numerology.

  Mathematically, the sequence is graphed according to a set of mathematical ratios, and displays a fractal nature as well as resonances, although it was not captured in a true formula until criticism from mathematician Mathew Watkins. McKenna interpreted the fractal nature and resonances of the wave, as well as his theory of the I Ching’s artificial arrangement, to show that the events of any given time are recursively related to the events of other times.

  As McKenna never had the theory published in a peer-reviewed journal and his sources and reasoning were primarily what would be considered numerological rather than mathematical by professional mathematicians and scientists, the theory has failed to gain any scientific credulity or much recognition. However, McKenna was highly critical of such fields for adhering to what he saw as a flawed Western dominated paradigm, and did not seek to create a theory acceptable to the mathematical community.

  Novelty Theory Wikipedia


  Gregg Braden – Zero Point

  Gregg Braden, wrote a book called Awakening to Zero Point : The Collective Initiation.

  Planet Earth is going through a Collective Initiation as frequency increases and Earth’s magnetic field is slowing down. Earth’s magnetic field will stop at 13 cycles per second – zero point magnetic field. By 2012 we reach 13 cycles per second. 13 = zero point. At that time – the planet will stop rotating on its axis – pole shift – souls will go to sleep or 3 days, after which the planet will spin in the opposite direction.

  Throughout the ages, Initiates in the ancient civilizations throughout the planet were placed in chambers to bring them to a place of Zero Point Magnetics wherein they could experience and prepare for what the world will go through around 2012, which links to end time theories and the Mayan Calendar end date of December 21, 2012.

  Initiations of this kind have always existed. It is written in many ancient texts – including the Dead Sea Scrolls – brought forth now for those who would awaken and come into greater understanding of the changes affecting us on every level. In ancient times people went to major grid points on the planet for initiations. Today many people still find a need for such journeys.

  There were many initiations chambers along the Nile – linked to different gods and goddesses. With each initiation – which could last days – weeks – months – or years – one would have to overcome the emotions linked to that god. For example, Sekhmet was a warrior goddess. Initiation in the temple of Sekhmet was above overcoming the warrior within you – or finding balance for it. Initiates worked their way along the Nile until they reached the Great Pyramid where they King’s Chamber equated to Zero Point.

  Flower of Life

  The Flower of Life is a geometrical figure composed of multiple evenly-spaced, overlapping circles, that are arranged so that they form a flower-like pattern with a six-fold symmetry like a hexagon. In other words, the center of each circle is on the circumference of six surrounding circles of the same diameter.

  The Temple of Osiris at Abydos, Egypt contains the oldest to date example. it is carved in granite and may possibly represent the Eye of Ra a symbol of the authority of the pharaoh.

  Other examples can be found in Phoenician, Assyrian, Indian, Asian, Middle Eastern, and medieval art.

  A Flower of Life pattern can be constructed with a pen, compass and paper, by creating multiple series of interlinking circles. In some renditions, the rosette on the unofficial flag of Padania is a partial version of the “flower of life” pattern.

  The Flower of Life pattern contains the basis of Metatron’s Cube. From this pattern, all five of the Platonic solids can be derived.


  Mandala


  Alchemy of Time and Consciousness


  Leonardo Da Vinci’s Vitruvian Man


  Star of David Merkaba


  Sacred Geometry Golden Ratio – Spiral of Consciousness


  Mystery Schools


 • Entry for May 21, 2007

  May 20, 2007

  Trần Nhân Tông

  Xuân cảnh

  Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì,

  Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi.

  Khách lai bất vấn nhân gian sự,

  Chỉ bạng lan can khán thúy vi.

  Cảnh xuân

  Liểu rủ hoa hồng chim hát ca,

  Mây chiều in bóng trước hiên nhà.

  Khách vào chuyện thế không han hỏi,

  Chỉ tựa lan can ngắm cỏ hoa.

  Khoan thai chim hót trong hàng liu,

  Bng lng mây bay trước chái nhà.

  Khách đến chng bàn chi chuyn thế,

  Chỉ ta lan can đứng ngm trời.

  Chim hót lưa thưa, liu tr dày,

  Thm hoa chiu rp bóng mây bay.

  Khách vào chng hi chi nhân thế,

  Chỉ ta lan can nhìn núi mây.

  Trong khóm hoa dương liễu rậm, chim hót chậm rãi,

  Dưới bóng thềm ngôi nhà thơ mộng, mây chiều lướt bay.

  Khách đến chơi không hỏi việc đời,

  Chỉ tựa lan can ngắm màu xanh vi diệu của đất trời.


  Ý NGHĨA CỦA GIÁ TRỊ NẰM Ở CHỖ “KHÔNG TOÀN VẸN”!!!

  May 17, 2007

  The image “https://i0.wp.com/www.artchive.com/artchive/g/greek/venus_de_milo.jpg” cannot be displayed, because it contains errors. Venus_de_Milo
  0000011000