QUỐC TẾ THIẾU NHI (Phục Quy ư Anh Nhi)

28. Tri kì hùng, thủ kì thư, vi thiên hạ khê. Vi thiên hạ khê, thường đức bất li, phục quy ư anh nhi. Tri kì bạch, thủ kì hắc, vi thiên hạ thức. Vi thiên hạ thức, thường Đức bất thắc, phục quy ư vô cực. Tri kì vinh, thủ kì nhục, vi thiên hạ cốc. Vi thiên hạ cốc, thường Đức nãi túc, phục quy ư phác. Phác tán tăc vi khí. Thánh nhân dụng chi tắc vi quan trưởng. Cố đại chế bất cát.

28. Biết trống (nam tính) , giữ mái (nữ tính), làm khe nước cho thiên hạ, làm khe nước cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu sẽ không mất mà trở về trẻ thơ (hồn nhiên). Biết trắng, giữ đen, làm phép tắc cho thiên hạ; làm phép tắc cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ không sai lệch, mà trở về với vô cực (bản thể của đạo). Biết vinh, giữ nhục, làm cái hay cho thiên hạ; làm cái hay cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ đầy đủ mà trở về mộc mạc như gỗ chưa đẽo. Gỗ chưa đẽo, xẻ ra thành đồ dùng; thánh nhân giữ thuần phác mà điều khiển trăm quan, cho nên người giỏi trị nước không chia cắt chi li.

CON TRẺ

Lão Tử – Đạo Đức Kinh: Hồn nhiên, vô tư, vô dục như đứa trẻ mới sanh là có đức dày, ai cũng yêu quý, muốn đạt như vậy không phải là dễ. Đứa trẻ mới sinh độc trùng ko chích, mãnh thú không ăn thịt, ác điểu ko vồ. Xương yếu gân mềm mà tay nắm rất chặt, suốt ngày gào hét mà giọng ko khản, như vậy là khí cực hòa.

Mọi người hớn hở như hường bữa tiệc lớn, như mùa xuân lên đài; riêng ta điềm tĩnh, không lộ chút tình ý gì như đứa trẻ chưa biết cười, rũ rượi mà đi như không có nhà để về. Mọi người có thừa, riêng ta như thiếu thốn, lòng ta ngu muội, đần độn thay! Mọi người đều có chỗ để dùng, riêng ta ngoan cố mà bỉ lậu. Riêng ta khác người mà quý mẹ của muôn loài (tức Đạo)

NGƯỜI LỚN

Trong kinh A Hàm nhắc tới khỉ để nêu lên một ẩn dụ:

Một hôm đức Phật kêu các thầy Tỳ Kheo lại rồi nói: “Ví như tại chỗ núi kia, có người thợ săn lấy nhựa cây gài bên thức ăn để nhử đàn khỉ. Một vài con khỉ tham ăn, không nghe lời dạy khôn ngoan của khỉ chúa, rời đàn đến bên thức ăn lấy tay bốc. Ngờ đâu tay vừa bám vào liền bị nhựa dính cứng! Khỉ bèn lấy tay kia ra gỡ! Thương thay, lại bị dính luôn một tay nữa. Khỉ lại lấy chân mặt ra quào, và một chân nữa lại dính vào nhựa. Tiếp theo chân trái cũng bị dính luôn. Bị dính hết cả chân tay, khỉ dùng đuôi cố gỡ lại bị dính. Sau cùng khỉ lấy miệng cạp cũng bị cùng chung số phận. Thế là khỉ hết cục cựa. Người thợ săn lúc đó chỉ việc lượm khỉ bỏ vô giỏ quảy về.

“Này các Tỳ Kheo, nhựa cây kia ví như lục dục, còn sáu bộ phận bị dính vào nhựa ví như lục căn. Như chú khỉ kia, khi lục căn bị dính cứng vào lục dục thì sẽ bị ma qủi tùy ý dẫn đi…”

—–

Luïc Duïc
Saùu söï ham muoán cuûa con ngöôøi:
I.
Saéc duïc: Thaáy nhöõng maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng, cuøng laø thaáy saéc ñeïp cuûa keû nam ngöôøi nöõ maø ñem loøng ham muoán, say ñaém
Hình maïo duïc: Thaáy hình töôùng toát ñeïp, maët maøy xueâ lòch maø ñem loøng ham muoán, say ñaém
Qui nghi tö thaùi duïc: Thaáy nhöõng boä tòch ñi, ñöùng, ngoài, naèm cuøng nhöõng nuï cöôøi, daùng ñieäu cuûa ngöôøi ta maø ñem loøng ham muoán, say ñaém
Ngöõ ngoân aâm thanh duïc: nghe ngöôøi ta noùi kheùp leùo, em ngoït maø thích yù, hoaëc nghe caâu ca haùt thanh nhaõ maø ñem loøng ham muoán say ñaém
Teá hoaït duïc: Thaáy da thòt mòn maøng, trôn tru cuûa ngöôøi ta maø ñem loøng ham muoán, say ñaém
Nh
aân töôùng duïc: Thaáy töôùng traïng ñaùng yeâu cuûa keû nam, ngöôøi nöõ maø ñem loøng ham muoán, say ñaém

II. Luïc duïc laïi laø saùu söï ham muoán do luïc caên chaïm vôùi luïc traàn, töùc laø gaëp phaûi nhöõng caûnh thích, maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù beøn meâ, tríu, chaúng boû>>>LỤC THỨC!

III. Coøn theo Khoång giaùo, Luïc duïc laø:
Danh vò
Taøi lôïi
Saéc
Tö vò:ích kyû
Hö voïng
Taät ñoá. Luïc duïc vôùi thaát tình:
Hyû: maèng
Noä: giaän
Ai: ñau ñôùn
Cuï: sôï seät
AÙi: yeâu
OÁ: gheùt
Duïc: muoán, hieäp thaønh 13 con ma, thöôøng nhieãu haïi ngöôøi ñôøi


Luïc Caên
Ayatana
Saùu caên. Caên laø caên coäi, coù söùc sanh naûy. Nhö maét laø caên coäi coù söù sanh naûy söï thaáp, cho neân keâu laø nhaõn caên. Luïc caên laø:
Nhaõn caên: caên maét, phaùp: yeux
Nhó caên: caên tai, Phaùp: Oreilles
Tịõ caên: Caên muõi, phaùp: ne
Thieät caên: Caên löôõi, phaùp: langue
Thaân caên: Caên thaân, Phaùp: corps
YÙ caên: Caên yù, Phaùp: corscience. Luïc caên thieäp nhaäp vôùi luïc traàn maø sanh ra luïc thöùc:

Thuû laêng Nghieâm Kinh, quyeån saùu:

Nhöùt caên kyù phaûn nguyeân
Luïc caên thaønh giaûi thoaùt.

Nghóa laø:

Moät caên ñaõ hoaøn nguyeân.
Saùu caên thaønh giaûi thoaùt.

Trong vieäc tu haønh, neáu mình tu moät caên m
aø mình cho laø quan troïng, neáu tu caên aáy cho hoaøn toaøn, cho trong saïch, thì naêm caên khaùc cuõng töï nhieân trôû neân troïng saùch
Xem:Caên.


Luïc Ñaïo
Saùu ñöôøng, Saùu neûo, Saùu choán luaân hoài. Cuõng keâu: Luïc thuù. Theo ñaïo Phaät, chuùng sanh tuøy theo caên quaû thieän hay aùc cuûa mình maø chuyeån vaøo trong Luïc ñaïo luaân hoài,
Thieân: Tieân
A tu la: thaàn
Nhôn: Ngöôøi
Ñòa Nguïc
Ngaï quyû: Ma ñoùi
Suùc sanh: Thuù vaät
Ba ñöôøng treân thì vui söôùng, deã chòu, neân keâu laø Ba ñöôøng laønh: Tam thieän ñaïo. Ba ñöôøng döôùi thì cöïc khoå, nguy nan, neân keâu laø Ba ñöôøng döõ: Tam aùc ñaïo
Ngöôøi ta bao giôø cuõng khoâng loït khoûi Luïc ñaïo aáy, khi thì ñaàu thai laøm ngöôøi, khi coù coâng ñöùc thì ñöôïc laøm Thaàn, laøm Tieân, roài coù khi phaïm toäi, laøm aùc, beøn sa xuoáng Ñòa Nguïc, Ngaï quyû, Suùc sanh
Muoán thoaùt khoûi Luïc ñaïo luaân hoài aáy, phaûi tu ñaïo Phaät cho ñaéc nhöõng quaû: La Haùn, Duyeân giaùc, Boà Taùt, Phaät. Chöøng aáy, seõ ñöôïc töï taïi, khoûi bò nghieäp quaû loâi cuoán
Theo “Ñòa taïng Kinh”, hoài ñôøi Phaät Sö töû Phaán Taán Cuï Tuùc Vaïn Haïnh Nhö Lai, con cuûa moät vò tröôûng giaû: Tieàn thaân Ñòa Taïng Boà Taùt coù phaùt nguyeän tröôùc Phaät raèng: Nay toâi nguyeän töø ñaây cho tôùi voâ soá kieáp chaúng coù theå keå ra cho ñöôïc, roäng môû phöông tieän ñoä chuùng sanh toäi khoå trong Luïc ñaïo, khieán cho hoï giaûi thoaùt heát caû, roài töï thaân toâi môùi thaønh Phaät sau.


Lục đạo xoay vần không mối hở,

Vô thường xô đến vạn duyên buông.

—–

Khi mê người đuổi theo pháp,

Lúc tỉnh pháp đuổi theo người.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: