KHÔNG (KHÔNG PHÂN BIỆT – VÔ NHỊ TƯỚNG)

Chẳng hiểu sao mình lại có ấn tượng đặc biệt với số KHÔNG (0)/ hay các vòng Tròn. Hình như nó có gì Huyền bí lắm thì phải: Không đầu không cuối, không đi không đến, chạy đi đâu rồi cũng phải đến lúc gặp nhau thôi… À thì ra vậy, Trái đất vẫn quay, vạn vật vẫn thường biến đổi, tất cả đều trở về KHÔNG, xoay vần xoay vần xoay vần… gặp, không gặp, không gặp, gặp…

Lớn lao thay, Hỡi Tạo hóa nơi ta, Ngài muốn ta làm gì + đi đâu bây giờ???!!!… 🙂

Spheres – Harmonics

Flower of Life

Mandala

Chakras


Symbolism of Mandalas

We cannot live for ourselves alone. Our lives are connected by a
thousand invisible threads, and along these sympathetic fibers,
our actions run as causes and return to us as results.

Herman Melville


Kỳ diệu thật!!!

https://i1.wp.com/www.stephandavidhewitt.com/images/Swirl%20Mandala.jpg

Thế thôi!!!
123!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: