Entry for January 01, 2007

Image

江泽民

登黄山偶感

遥望天都倚客松,

莲花始信两飞峰。

且持梦笔书奇景,

日破云涛万里红。

***

Giang Trạch Dân

Đăng Hoàng Sơn ngẫu cảm

Dao vọng thiên đô ỷ khách tùng,

Liên hoa thuỷ tín lưỡng phi phong.

Thả trì mộng bút thư kỳ cảnh,

Nhật phá vân đào vạn lý hồng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: